Doelgroep

DOELGROEP

VOORKOM ACHTERSTAND DOOR DE BUREAUCRATIE

Bouwpromotoren, architecten, bedrijfsleiders worden bij het creëren van hun plannen geconfronteerd met talloze problemen op gebied van vergunningen, stedenbouwkundige voorschriften en milieuwetgeving.

Bouwplannen die men wenst te realiseren hebben dikwijls grote achterstand door de bureaucratie die geen oog heeft voor de doelstellingen van de bouwheer. Hierdoor geraakt onze economie achterop en worden veel initiatieven niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd.

De wetgeving betreffende brandvoorkoming is eveneens zeer complex en versnipperd omdat de bevoegdheid om terzake tot een wettelijk kader te komen, verspreid is over diverse bestuurlijke niveaus. De invalshoek met betrekking tot brandrisico en brandvoorkoming van de verzekeringssector is ook duidelijk anders dan deze van de brandweer en van de wetgever.

A.R.A.B. EN DE CODEX

Ten slotte bevatten het A.R.A.B. en de Codex over het welzijn op het werk algemene en bijzondere voorschriften m.b.t. voorzieningen om de brandveiligheid te verbeteren; dikwijls zijn er tegenstrijdigheden met de andere brandpreventie regelgeving. Door deze problematiek is er een grote diversiteit in de interpretatie van de te treffen preventiemaatregelen door de verschillende brandweerdiensten.

Een tweede invalspunt is het feit dat de wetgeving de nieuwe bouwtechnieken en moderne architectuur achterna holt.

De huidige brandpreventie reglementering is nog steeds passief georiënteerd daar waar de bouwwereld opteert voor open gebouwen met veel licht en ruimte ( bv atrium gebouwen ).

  •  
  • De oorzaken van sommige branden zijn onbekend.
  • De hoeveelheden rook, de samenstelling van de giftige gassen in de rook, geproduceerd bij een brand zijn afhankelijk van honderden parameters.
  • De wijze waarop een brand zich voorplant is een wetenschap op zichzelf en bepaalt de ontruimingstijd evenals de tussenkomst van de brandweer.
  • De hogere brandbelasting in woningen, t.g.v. het gebruik van meer kunststoffen en elektrische toestellen, en de betere isolatie zijn de oorzaak van hogere temperaturen bij brand en de gevolgend van flash-over en grotere gevaren voor de bewoners
  •  

OPDRACHT GROEP FJK

De preventieve eisen voor atrium gebouwen zijn complex wegens het grote gevaar van snelle rook voortplanning doorheen het gebouw. Actieve preventieve middelen zijn dan de oplossing doch weinig brandweerofficieren zijn voldoende opgeleid inzake de dynamica van het vuur.

De groep FJK heeft als opdracht de bouwplannen te toetsen aan de wetgeving, de bouwheer te begeleiden in het bekomen van de nodige vergunningen en afspraken te maken met de bevoegde overheden.

FJK wil door middel van seminaries en colloquia fondsen verzamelen die zullen aangewend worden om jonge brandweermannen de mogelijkheid te geven zich te bekwamen in buitenlandse centra’s om op deze wijze hun kennis van het vuur te vergroten.

Groep FJK
​​​​​​​Brandbeveiliging in de Benelux

Nood aan uitgebreid brandadvies of een
​​​​​​​doordacht interventieplan?

Contacteer ons

In de kijker

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief