Sprinkler installaties

Sprinkler Installaties

MINDER BRANDSCHADE

De brandschade in een gebouw zal opmerkelijk minder zijn indien het gebouw uitgerust zou zijn met sprinklers.

Winkels voor kleinhandel met een oppervlakte van meer dan 2000m2 evenals grote bedrijven zijn verplicht een sprinklerinstallatie te voorzien. Uiteraard zijn de activiteitenrisico’s en de stapelrisico’s determinerend voor het vastleggen van de vereisten betreffende watertoevoer, debieten en drukken.

Een neutrale berekening, rekening houdend met vorengenoemde aspecten, zal financieel gunstiger uitvallen. Tevens is belangrijk dat de studie van de sprinklerinstallatie wordt aangevat bij het voorontwerp. Sprinklerinstallaties moeten op regelmatige tijdstippen gecontroleerd en onderhouden worden. Voor de sprinklerinstallatie zijn de regels van goed vakmanschap waaraan deze dienen te voldoen de normen NBN S21-027 en NBN S21-028 en de Europese norm CEA 4001 of de Amerikaanse NFPA 13.

VERPLICHT ONDERHOUD

Richtlijnen betreffende de periodiciteit van de diverse controles en onderhoudswerkzaamheden zijn opgenomen in het reglement van de Europese verzekeringsondernemingen CEA 4001 of de Europese norm EN 12845.

LASTENBOEK

De competentie van de terzake bevoegde personen of organismen staat in verhouding tot de frequentie van de controles. Dit wil bvb. zeggen dat eenvoudige controles die wekelijks (bvb. verifiëren van de waterdruk, controleren van de stand van de kranen en testen van de controlepost) of maandelijks dienen te gebeuren, kunnen uitgevoerd worden door personeel van FJK welke hiervoor de juiste opleiding heeft genoten.

Meer doorgedreven controles met een lagere frequentie( bvb. Jaarlijks en tienjaarlijks) vereisen daarentegen meer ervaring en kennis; enkel ANPI ( NVBB ) is in Belgie geaccriditeerd om deze controles uit te voeren.

FJK beschikt over de know-how om de sprinklerinstallaties te berekenen rekening houdend met de toepassing van de normen en voorschriften.

ROOKDETECTIE INSTALLATIES

Een rookdetectie installatie zal in geval van brand onmiddellijk de aanwezigen kunnen waarschuwen, de evacuatie snel doen opstarten en toelaten dat iedereen het gebouw kan verlaten …

meer weten

SPRINKLER INSTALLATIES

De brandschade in een gebouw zal opmerkelijk minder zijn indien het gebouw uitgerust zou zijn met sprinklers. FJK beschikt over de know-how om de sprinklerinstallaties te berekenen …

meer weten

BRANDWEERSTAND

Brandweerstandsberekening van betonnen, stalen en houten constructies. Brandveilig maken van brandgevoelige constructies. Bepalen van de reactie bij brand van de te gebruiken materialen.

meer weten

RWA INSTALLATIES

Rook en warmteafvoer installaties hebben als doel detemperatuur in de getroffen ruimte laag te houdenwaardoor flash-over toestanden worden voorkomen. Door de lage temperaturen zullen …

meer weten

Adviesverlening aan architecten, bouwpromotoren, aannemers over de te nemen bouwkundige brand- preventiemaatregelen tegen brand. Dit vereist een samenspraak van ontwerp tot realisatie.

De groep FJK bevat erkende ingenieurs die bekwaam zijn in de volgende technieken en berekeningen: rookdetectieinstallaties, sprinklerinstallaties, brandweerstand constructies, rook-en warmteafvoerinstallaties, …

De hulpdiensten moeten beschikken over de beste interventie procedures in geval van brand. Daarom moeten er interventieplannen worden opgesteld in nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven.

Groep FJK Brandbeveiliging in België

 
Nood aan uitgebreid brandadvies of een
​​​​​​​doordacht interventieplan?
 

Contacteer ons

In de kijker

Blijf op de hoogte van tips en advies met onze nieuwsbrief